Regulamin konkursu "Ferie 2023"

Regulamin konkursu "Ferie 2023"

(dalej: 鈥濺egulamin鈥)

搂 1. Organizator

 1.       Organizatorem konkursu 鈥濬unnycase鈥 (dalej: 鈥濳onkurs鈥 )jest  Lock-Tel sklep "funnycase.pl" z siedzib膮 w Bochni przy ul. Trudna 13 pi臋tro II,  NIP 868-171-73-92 Regon: 852703199; Ewidencja Dzia艂. Gosp. w Bochni, kt贸ra przeprowadza Konkurs we w艂asnym imieniu i na w艂asn膮 rzecz, jak r贸wnie偶 zapewnia nagrody (dalej: 鈥濷rganizator鈥).
 2.       Organizator o艣wiadcza, 偶e Konkurs nie jest w 偶aden spos贸b sponsorowany, popierany, zarz膮dzany, powi膮zany ani przeprowadzany przez serwis spo艂eczno艣ciowy Facebook. Serwis spo艂eczno艣ciowy Facebook nie ponosi odpowiedzialno艣ci za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje zwi膮zane z Konkursem powinny by膰 kierowane do Organizatora, a w 偶adnym wypadku do w艂a艣ciciela czy administratora serwisu spo艂eczno艣ciowego Facebook.
 3.       Niniejszy Regulamin okre艣la prawa i obowi膮zki os贸b bior膮cych udzia艂 w Konkursie.

搂 2. Miejsce i czas trwania Konkursu

 1.       Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie spo艂eczno艣ciowym Facebook.
 2.       Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach: od dnia 03.02.2023 r. godz. 20:00 do dnia 28.02.2023 r., do godziny 23:59:59.
 3.       Zadanie Konkursowe nale偶y wykona膰 najp贸藕niej do 28.02.2023 r. do godziny 23:59:59.
 4.       Og艂oszenie wynik贸w nast膮pi nie p贸藕niej ni偶 o godzinie 17:00 w dniu 03.03.2023 r.
 5.       W wyj膮tkowych sytuacjach Organizator mo偶e przed艂u偶y膰 lub przerwa膰 trwanie Konkursu, w okre艣lonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje na Fanpage鈥檜.
 1. Pocz膮tkiem trwania konkursu jest moment opublikowania na fanpage鈥檜 funnycase.pl znajduj膮cego si臋 pod adresem https://www.facebook.com/funnycase.official/ (dalej 鈥濬anpage鈥) postu z tre艣ci膮 zadania konkursowego (dalej: 鈥瀂adanie konkursowe鈥) w dniu 03.02.2023 r. godz. 20:00.

搂 3. Komisja konkursowa

 1.       Celem zapewnienia prawid艂owej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczeg贸lno艣ci w celu dokonania oceny prawid艂owo艣ci zg艂osze艅 do Konkursu oraz wy艂onienia i wyboru Zwyci臋zc贸w Konkursu, Organizator powo艂a komisj臋 konkursow膮 (dalej: 鈥濳omisja鈥). W sk艂ad Komisji wejd膮 3 osoby wskazane przez Organizatora.

搂 4. Udzia艂 w Konkursie

 1.       Konkurs organizowany jest wy艂膮cznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach Konkursu osoba, kt贸ra spe艂ni wymogi przewidziane Regulaminem ma mo偶liwo艣膰 otrzymania nagrody przewidzianej w Regulaminie, ufundowanej przez Organizatora (dalej: 鈥濶agroda鈥).
 2.       Konkurs w 偶adnym wypadku nie jest gr膮 losow膮, loteri膮 fantow膮, zak艂adem wzajemnym, loteri膮 promocyjn膮, gr膮, kt贸rej wynik zale偶y od przypadku, ani 偶adn膮 inn膮 form膮 przewidzian膮 w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity Dz.U.2016.471 z dnia 2016.04.08).
 3.       W Konkursie mog膮 bra膰 udzia艂 wy艂膮cznie osoby fizyczne, zamieszka艂e na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kt贸re uko艅czy艂y 18 rok 偶ycia i posiadaj膮 pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych (dalej: 鈥濽czestnik鈥). Uczestnikiem Konkursu mo偶e zosta膰 wy艂膮cznie osoba, kt贸ra zaakceptowa艂a niniejszy Regulamin. Za moment zaakceptowania Regulaminu uznaje si臋 moment przyst膮pienia do Konkursu poprzez wykonanie Zadania konkursowego. Udzia艂 w Konkursie i zwi膮zane z nim udost臋pnienie danych jest ca艂kowicie dobrowolne.
 4.       Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie w艂asnego konta w serwisie spo艂eczno艣ciowym Facebook.
 5.       Aby wzi膮膰 udzia艂 w Konkursie, Uczestnik musi spe艂nia膰 warunki wskazane w Regulaminie oraz wykona膰 Zadanie konkursowe.
 6.       W Konkursie Uczestnik mo偶e bra膰 udzia艂 wy艂膮cznie osobi艣cie. Niedopuszczalne jest tworzenie fikcyjnych kont i wykonywanie za ich po艣rednictwem Zadania konkursowego. Niedopuszczalne jest r贸wnie偶 wykonywanie Zadania konkursowego w imieniu os贸b trzecich.
 7.       W Konkursie nie mog膮 bra膰 udzia艂u pracownicy Organizatora, cz艂onkowie w艂adz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiot贸w bior膮cych bezpo艣redni udzia艂 w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a tak偶e osoby wsp贸艂pracuj膮ce ze wskazanymi wy偶ej podmiotami w spos贸b sta艂y na innej podstawie ni偶 stosunek pracy oraz cz艂onkowie ich najbli偶szych rodzin, tj. wst臋pni, zst臋pni, rodze艅stwo, ma艂偶onkowie, rodzice ma艂偶onk贸w i osoby pozostaj膮ce z nimi w stosunku przysposobienia.
 8.       Organizator zastrzega, 偶e udzia艂 w Konkursie odbywa si臋 na w艂asn膮 odpowiedzialno艣膰 Uczestnika i ponosi on z tego tytu艂u wszelkie konsekwencje, w tym prawne, obejmuj膮ce tak偶e odpowiedzialno艣膰 za naruszenie praw os贸b trzecich.
 9.       Prawid艂owe wykonanie Zadania konkursowego jest r贸wnoznaczne z akceptacj膮 przez Uczestnika postanowie艅 Regulaminu bez konieczno艣ci sk艂adania odr臋bnych o艣wiadcze艅 w tym przedmiocie.
 10.   Uczestnik, kt贸ry przyst膮pi艂 do Konkursu spe艂niaj膮c warunki niniejszego Regulaminu jest jednocze艣nie zwi膮zany warunkami Regulaminu.

搂 5. Zasady i przebieg Konkursu

 1.       Pierwszego dnia trwania Konkursu, czyli 03.02.2023 roku, na Fanpage鈥檜, opublikowany zostanie post zawieraj膮cy Zadanie Konkursowe.
 2.       Zadanie Konkursowe polega na udzieleniu autorskiej odpowiedzi (wypowiedzi) Uczestnika, w formie zdj臋cia, na pytanie konkursowe umieszczone w po艣cie wymienionym w ust. 1 powy偶ej.
 3.       Uczestnicy mog膮 udziela膰 odpowiedzi w ramach Zadania Konkursowego w nast臋puj膮cy spos贸b:
 4.       publikowa膰 odpowiedzi pod postem konkursowym w serwisie spo艂eczno艣ciowym Facebook, w formie komentarza, do godziny 23:59:59 ostatniego dnia trwania Konkursu, wskazanego w 搂 2 ust. 4 Regulaminu;
 5.       Ka偶dy Uczestnik uprawniony jest do opublikowania pod postem 1 odpowiedzi w ramach Zadania Konkursowego.
 6.       Konkurs jest jednoetapowy.
 7.       Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzgl臋dniania w Konkursie odpowiedzi, kt贸re:
 8.       s膮 niezgodne z regulaminem portalu Facebook;
 9.       nie spe艂niaj膮 kryteri贸w okre艣lonych w Regulaminie lub s膮 zg艂oszone niezgodnie z zasadami Regulaminu;
 10.       zawieraj膮 tre艣ci niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne lub obra藕liwe lub naruszaj膮ce obowi膮zuj膮ce przepisy prawa;
 11.       naruszaj膮 prawa, w tym w szczeg贸lno艣ci prawa autorskie, b膮d藕 dobra osobiste os贸b trzecich;
 12.       zawieraj膮ce logotypy b膮d藕 tre艣ci o charakterze reklamowym, dotycz膮ce jakichkolwiek towar贸w lub us艂ug innych ni偶 funnycase.pl
 13.       Prawid艂owe wykonanie Zadania konkursowego, w spos贸b zgodny z ust. 2 powy偶ej jest r贸wnoznaczne ze z艂o偶eniem przez Uczestnika nast臋puj膮cych o艣wiadcze艅 i zobowi膮za艅:
 14.       Przekazana w ramach Zadania Konkursowego odpowied藕, stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej tw贸rczo艣ci Uczestnika;
 15.       Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do przekazanej odpowiedzi i nie s膮 one w 偶aden spos贸b ograniczone ani obci膮偶one na rzecz os贸b trzecich;
 16.       Korzystanie przez Organizatora z przekazanej w ramach Zadania Konkursowego odpowiedzi, zgodnie z Regulaminem Konkursu, nie zagrozi ani nie naruszy niczyich praw, d贸br oraz tajemnicy chronionej prawem.
 17.       Z chwil膮 opublikowania pod postem konkursowym odpowiedzi, Uczestnik przenosi na Organizatora w spos贸b wy艂膮czny, nieodp艂atny, nieograniczony w czasie i nieograniczony terytorialnie przys艂uguj膮ce mu autorskie prawa maj膮tkowe do przes艂anych w ramach Zadania konkursowego hase艂, wypowiedzi lub innych autorskich wytwor贸w Uczestnika zamieszczonych w odpowiedzi, dalej zwanych 艂膮cznie 鈥濽tworami鈥 na nast臋puj膮cych polach eksploatacji:
 18.       Trwa艂e lub czasowe utrwalanie oraz zwielokrotnianie Utwor贸w lub ich cz臋艣ci dowoln膮 technik膮, w dowolnej skali i na dowolnym materiale, w tym w szczeg贸lno艣ci przez zapis elektroniczny, magnetyczny oraz optyczny na wszelkich no艣nikach, w tym na dyskach komputerowych oraz z wykorzystaniem sieci prywatnych i publicznych, w tym publicznej sieci Internet;
 19.       Umieszczanie Utwor贸w lub ich cz臋艣ci w sieci internetowej oraz na wszelkich no艣nikach wykorzystywanych do prowadzenia reklamy i promocji;
 20.       Nadawanie Utwor贸w lub ich cz臋艣ci za pomoc膮 wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacj臋 naziemn膮, za po艣rednictwem satelity, r贸wnoczesne i integralne nadanie Utwor贸w lub ich cz臋艣ci nadawanych przez inn膮 organizacj臋 radiow膮 lub telewizyjn膮;
 21.       Udost臋pnianie Utwor贸w lub ich cz臋艣ci w celu zapewniania do nich dost臋pu w wybranym miejscu i w wybranym czasie (sie膰 Internet lub inne sieci komputerowe);
 22.       Wprowadzenie Utwor贸w lub ich cz臋艣ci do obrotu, w tym ich zbywanie;
 23.       Wykorzystywanie Utwor贸w lub ich cz臋艣ci w sieciach otwartych, wewn臋trznych, przekazach satelitarnych i radiowych;
 24.       Wykorzystywanie Utwor贸w lub ich cz臋艣ci w dowolnie wybranej przez Organizatora formie do cel贸w marketingowych;
 25.       Wprowadzenie Utwor贸w lub ich cz臋艣ci do pami臋ci komputer贸w i innych podobnie dzia艂aj膮cych urz膮dze艅;
 26.       Adaptacja Utwor贸w lub ich cz臋艣ci dla r贸偶nego rodzaju odbiorc贸w przez nadanie im r贸偶nego rodzaju form oraz utrwalanie, powielanie, rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak zmienionych Utwor贸w lub ich cz臋艣ci;
 27.   Reprodukowanie oraz wprowadzanie wszelkich zmian w ca艂o艣ci b膮d藕 w cz臋艣ci Utwor贸w poprzez modyfikacje ich koloru, uk艂adu, czcionki, a tak偶e prawo do wykonywania t艂umacze艅 i streszcze艅;
 28.   Przystosowywanie, rozbudowywanie, zmiana uk艂adu lub jakichkolwiek inne zmiany i modyfikacje Utwor贸w lub ich cz臋艣ci, w tym tak偶e przekszta艂cenie ich formatu pierwotnego na dowolny inny format i dostosowywanie do platform sprz臋towo 鈥 systemowych Organizatora;
 29.   Przerobienie (dostosowanie) Utwor贸w lub ich cz臋艣ci oraz 艂膮czenie ich fragment贸w z innymi Utworami;
 30.   Rozpowszechnianie kopii zmodyfikowanych Utwor贸w lub ich cz臋艣ci, a tak偶e ich poszczeg贸lnych egzemplarzy;
 31.   Digitalizacja Utwor贸w lub ich cz臋艣ci;
 32.   Dowolne wykorzystanie Utwor贸w lub ich cz臋艣ci;
 33.   Utrwalanie, zwielokrotnianie i wykorzystywanie Utwor贸w lub ich cz臋艣ci poprzez umieszczanie ich w czasopismach drukowanych;
 34.   Wy艣wietlanie, stosowanie, przekazywanie, przechowywanie i naprawa Utwor贸w lub ich cz臋艣ci;
 35.   Udzielenie licencji oraz innych podobnych praw na wykorzystywanie Utwor贸w lub ich cz臋艣ci przez podmioty trzecie;
 36.   Zezwalanie na wykonywanie zale偶nego prawa autorskiego, w tym prawa najmu i dzier偶awy.
 37.       Uczestnik, publikuj膮c pod postem konkursowym odpowied藕, o艣wiadcza, 偶e ponosi pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 za naruszenie wszelkich praw, w tym praw autorskich os贸b trzecich za wypowied藕 zg艂oszon膮 do Konkursu w ramach Zadania Konkursowego.

搂 6. Zasady wy艂aniania zwyci臋zc贸w. Nagrody

 1.       Prace Konkursowe zostan膮 poddane ocenie Komisji.
 2.       Po zako艅czeniu Konkursu, zostanie wy艂onionych 15 zwyci臋zc贸w (dalej: 鈥瀂wyci臋zcy鈥).
 3.       Ka偶dy zwyci臋zca otrzyma nagrod臋 w postaci: 1 voucher na wybrane etui Clear do wykorzystania na stronie: https://funnycase.pl/ (dalej: 鈥濶agroda鈥).
 4.       Ka偶demu zwyci臋zcy przys艂uguje prawo do 1 Nagrody.
 5.       Komisja kieruje si臋 w swojej ocenie kreatywno艣ci膮 udzielonych odpowiedzi oraz zgodno艣ci膮 (prawid艂owo艣ci膮) nades艂anych odpowiedzi z Zadaniem Konkursowym i Regulaminem. Organizator zastrzega sobie prawo nieuzasadniania wyboru danej odpowiedzi.
 6.       Wyb贸r Komisji ma charakter ostateczny, z zastrze偶eniem 搂 6 ust. 9, 11 oraz 13.
 7.       Zwyci臋zca zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody w terminie nie d艂u偶szym ni偶 2 (dwa) dni robocze po zako艅czeniu Konkursu, za po艣rednictwem komentarza Organizatora pod postem Uczestnika zawieraj膮cym odpowied藕 lub poprzez kontakt w wiadomo艣ci prywatnej.
 8.       Opr贸cz Nagrody, Zwyci臋zcy otrzymaj膮 tak偶e dodatkow膮 nagrod臋 pieni臋偶n膮 w wysoko艣ci okre艣lonej przepisami prawa, kt贸ra nie b臋dzie wydawana Zwyci臋zcom i zostanie przeznaczona na pokrycie nale偶nego zrycza艂towanego podatku dochodowego od nagr贸d zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie Organizatorowi przez Zwyci臋zc贸w na adres poczty elektronicznej
[email protected]:

 1.       imienia i nazwiska Zwyci臋zcy;
 2.       adresu do korespondencji (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowo艣膰);
 3.       numeru telefonu;
 4.       adresu e-mail;
 5.       wszelkich danych niezb臋dnych dla wype艂nienia przez Organizatora zobowi膮za艅 podatkowych, a w szczeg贸lno艣ci numeru PESEL, adresu zamieszkania Zwyci臋zcy oraz nazw臋 w艂a艣ciwego dla Zwyci臋zcy urz臋du skarbowego. Powy偶sze dane powinny zosta膰 przekazane Organizatorowi w terminie 7 dni od powiadomienia Zwyci臋zc贸w o wygranej. Je艣li Zwyci臋zcy nie dope艂ni膮 tego obowi膮zku, Nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora, kt贸ry mo偶e j膮 przyzna膰 innemu Uczestnikowi lub pozostawi膰 w swoich zasobach.
 6.       Po spe艂nieniu warunk贸w Regulaminu, Nagrody zostan膮 przes艂ane przez Organizatora do Zwyci臋zc贸w na wskazany przez nich adresy korespondencyjne za po艣rednictwem operatora pocztowego lub wybranej przez Organizatora firmy kurierskiej w terminie 14 dni roboczych od przes艂ania danych, o kt贸rych mowa w ust. 9 powy偶ej. Koszty wysy艂ki Nagrody ponosi Organizator.
 7.   Organizator zastrzega, 偶e nie ponosi odpowiedzialno艣ci za brak mo偶liwo艣ci przekazania Nagrody z przyczyn le偶膮cych po stronie Zwyci臋zcy, a w szczeg贸lno艣ci w przypadku:
 8.       Podania danych, o kt贸rych mowa w ust. 9 powy偶ej po up艂ywie terminu 7 dni od powiadomienia Zwyci臋zcy o wygranej ;
 9.       Podania b艂臋dnych, nieprawdziwych b膮d藕 niepe艂nych danych, o kt贸rych mowa w ust. 9 powy偶ej;
 10.       Z艂o偶enia b艂臋dnych b膮d藕 nieprawdziwych o艣wiadcze艅, o kt贸rych mowa w 搂 5 ust. 7;
 11.       Nie odebrania wys艂anej do Zwyci臋zcy przesy艂ki. W takim wypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora, kt贸ry mo偶e j膮 przyzna膰 innemu Uczestnikowi lub pozostawi膰 w swoich zasobach.
 12.   Zwyci臋zca traci prawo do Nagrody w przypadku naruszenia lub niedope艂nienia kt贸regokolwiek z postanowie艅 Regulaminu.
 13.   W przypadku rezygnacji przez Zwyci臋zc臋 z Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisj臋 Konkursow膮. Rezygnacja z cz臋艣ci Nagrody r贸wnoznaczna jest z rezygnacj膮 z ca艂o艣ci nagrody.
 14.   Nie jest mo偶liwe wyp艂acenie Zwyci臋zcy kwoty stanowi膮cej ekwiwalent pieni臋偶ny Nagrody ani zamiana Nagrody na inn膮 nagrod臋 rzeczow膮.
 15.   Nie jest mo偶liwe przeniesienie przez Zwyci臋zc臋 prawa do Nagrody na rzecz os贸b trzecich.
 16.   Otrzymane vouchery s膮 jednorazowe i mog膮 zosta膰 wykorzystane przez Zwyci臋zc贸w tylko jeden raz.
 17.   Je艣li warto艣膰 wybranych przez Zwyci臋zc贸w produkt贸w b臋dzie ni偶sza ni偶 otrzymany voucher, Zwyci臋zcy nie przys艂uguje zwrot r贸偶nicy pomi臋dzy warto艣ci膮 wybranych produkt贸w a warto艣ci膮 vouchera.
 18.   Je艣li warto艣膰 wybranych przez Zwyci臋zc臋 produkt贸w przekroczy warto艣膰 otrzymanego vouchera, Zwyci臋zca jest obowi膮zany dop艂aci膰 powsta艂膮 r贸偶nic臋.
 19.   Organizator pokrywa koszty wysy艂ki zam贸wienia w przypadku wybrania opcji List Polecony Ekonomiczny. W przypadku wybrania innej opcji dostawy, koszt przesy艂ki pokrywa Zwyci臋zca.

搂 7. Dane osobowe

 1.       Administratorem danych osobowych Uczestnik贸w jest Organizator Konkursu 鈥 Lock-Tel sklep "funnycase.pl" z siedzib膮 w Bochni przy ul. Trudna 13 pi臋tro II
 2.       Dane osobowe b臋d膮 przetwarzane przez Organizatora w nast臋puj膮cych celach i na nast臋puj膮cych podstawach:
 3.       w celu prawid艂owej organizacji i przeprowadzenia Konkursu, tj. na podstawie art. 6 lit. f RODO (podstaw臋 t臋 Organizator nazywa dalej prawnie uzasadnionym interesem Organizatora);
 4.       w celu ewentualnego dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora; prawnie uzasadniony interes Organizatora polega w tym przypadku na zapewnieniu mo偶liwo艣ci podejmowania skutecznych dzia艂a艅 w celu dochodzenia roszcze艅 w stosunku do Uczestnik贸w, jak r贸wnie偶 obrony przed roszczeniami, jakie Uczestnik mo偶e w skierowa膰 w stosunku do Organizatora;
 5.       je偶eli otrzymane dane osobowe b臋d膮 widnia艂y w dokumentach ksi臋gowych, dodatkow膮 podstaw膮 i celem b臋dzie realizacja przez Organizatora obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w o rachunkowo艣ci oraz przepis贸w podatkowych, w tym obowi膮zk贸w archiwizacyjnych, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 6.       W celu przeprowadzenia Konkursu Organizator b臋dzie przetwarza膰 wy艂膮cznie nast臋puj膮ce dane osobowe Zwyci臋zcy, kt贸re zostan膮 wykorzystane do przes艂ania lub wydania Nagr贸d oraz w celu realizacji obowi膮zk贸w podatkowych (je偶eli dotyczy):
 7.       imi臋;
 8.       nazwisko;
 9.       adres zamieszkania;
 10.       numer telefonu;
 11.       adres e 鈥 mail;
 12.       numer PESEL;
 13.       Dane osobowe b臋d膮 przetwarzane przez czas niezb臋dny do realizacji Konkursu, a po tym czasie przez okres niezb臋dny do wywi膮zania si臋 z obowi膮zk贸w na艂o偶onych przez przepisy prawa, w tym przedawnienia ewentualnych roszcze艅.
 14.       Uczestnik ma prawo do 偶膮dania dost臋pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania, jak r贸wnie偶 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak偶e prawo do przenoszenia danych. 呕膮danie usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania danych, jak r贸wnie偶 wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych r贸wnoznaczne jest z rezygnacj膮 przez Uczestnika z udzia艂u w Konkursie, w tym tak偶e z utrat膮 prawa do Nagrody, o ile zostanie mu przyznana.
 15.       Odbiorcami danych osobowych Uczestnika b臋d膮 podmioty, kt贸rym Organizator zobowi膮zany jest przekazywa膰 dane na gruncie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa (w tym w艂a艣ciwe organy podatkowe), podmioty realizuj膮ce na rzecz Organizatora us艂ugi informatyczne, ksi臋gowe, us艂ugi kurierskie lub pocztowe, us艂ugi doradcze.
 16.       Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 鈥 Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.
 17.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemo偶liwi udzia艂 w Konkursie.
 18.       W toku przetwarzania danych osobowych Uczestnika nie b臋dzie dochodzi膰 do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 19.   Dane osobowe Uczestnika nie b臋d膮 przekazywane do pa艅stw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji mi臋dzynarodowych, z wy艂膮czeniem transgranicznego charakteru sieci Internet.
 20.   Przyst臋puj膮c do uczestnictwa w Konkursie Uczestnik o艣wiadcza, 偶e wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zawartych w zg艂oszeniu do Konkursu dla potrzeb Konkursu, zgodnie z Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej 鈥濺ODO鈥), na zasadach i w zakresie opisanym w Regulaminie oraz 偶e zosta艂 poinformowany o tym, 偶e Administratorem danych osobowych jest Lock-Tel sklep "funnycase.pl" z siedzib膮 w Bochni przy ul. Trudna 13 pi臋tro II.

搂 8. Post臋powanie reklamacyjne

 1.       Reklamacje dotycz膮ce spraw zwi膮zanych z Konkursem nale偶y sk艂ada膰 za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
 2.       Reklamacje mo偶na sk艂ada膰 przez ca艂y czas trwania Konkursu oraz nie p贸藕niej ni偶 w terminie 30 dni od dnia zako艅czenia Konkursu.
 3.       Reklamacje b臋d膮台 rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od daty dor臋czenie reklamacji w spos贸b okre艣lony w ust. 1 powy偶ej. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za po艣rednictwem poczty elektronicznej, poprzez e-mail wys艂any a adres, z kt贸rego zosta艂a wys艂ana reklamacja.

搂 9. Postanowienia ko艅cowe

 1.       Regulamin Konkursu jest dost臋pny na Fanpage鈥檜 oraz w siedzibie Organizatora przez ca艂y czas trwania Konkursu.
 2.       Regulamin wchodzi w 偶ycie w momencie opublikowania go na Fanpage鈥檜.
 3.       Uczestnictwo w Konkursie zwi膮zane jest z otrzymywaniem informacji mailowych mog膮cych stanowi膰 informacje handlowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204). Uczestnik wyra偶a zgod臋 otrzymywanie informacji handlowych od Lock-Tel sklep funnycase.pl. oraz podmiot贸w 艣wiadcz膮cych us艂ugi powi膮zane z produktami i us艂ugami Lock-tel sklep funnycase za po艣rednictwem 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej.
 4.       Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materia艂ach promocyjnych i reklamowych maj膮 jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnie艅 Uczestnik贸w i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapis贸w niniejszego Regulaminu.

Wszelkie informacje na temat Konkursu mo偶na uzyska膰 kontaktuj膮c si臋 z Organizatorem pod adresem e-mail [email protected]

 

Utworzony przez G艂贸wna, Nasza firma 0 174

Napisz komentarzZostaw odpowied藕

Musisz by膰 zalogowany aby napisa膰 komentarz.

Koszyk

Brak produkt贸w

Do ustalenia Wysy艂ka
100,00 z艂 Do darmowej wysy艂ki brakuje Ci
0,00 z艂 Razem

Zobacz koszyk

Szukaj

Menu

Produkt dodano do koszyka
Ilo艣膰:
Razem:
W koszyku znajduje si臋: 0 prod. W koszyku znajduje si臋: 0 prod.
Wysy艂ka: Do ustalenia
Do darmowej wysy艂ki brakuje Ci: 100,00 z艂
Warto艣膰 produkt贸w:
Razem:
Kontynuuj zakupy Id藕 do koszyka