Dostosuj preferencje dotyczące zgody

Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej.

Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są konieczne do włączenia podstawowych funkcji witryny.

Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika.

Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.

Niezbędne

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich.

Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację użytkownika.

Analityka

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

Reklama

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowych.

Cenimy prywatność użytkowników

Funnycase.pl korzysta z cookies i innych technologii, aby zapewnić niezawodność i bezpieczeństwo naszych witryn, mierzyć ich wydajność, zapewniać spersonalizowane doświadczenia zakupowe i spersonalizowane reklamy. W tym celu zbieramy informacje o użytkownikach, ich zachowaniu i urządzeniach.

Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystko” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.

REGULAMIN NEWSLETTERA

1. Postanowienia wstępne

1.1. Usługa newslettera polega na dostarczaniu zapisanym użytkownikom (dalej jako: „Użytkownicy”), za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres Użytkownika podany w ramach procedury rejestracji, bieżących informacji o oferowanych przez Funnycase produktach i usługach (dalej jako: „Newsletter”).

Usługa świadczona jest:

a) przy wykorzystaniu strony https://funnycase.pl/ (dalej jako: „Strona Internetowa”);

b) nieodpłatnie;

c) przez czas nieoznaczony.

1.2. Usługa Newslettera świadczona jest przez Funnycase z siedzibą w Bochni przy ul. Trudnej 13, 32-700 Bochnia (piętro I).

2. Rejestracja

a) Rejestracja do usługi jest równoznaczna z akceptacją przez Użytkownika niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności dostępnej na Stronie Internetowej (dalej jako: „Polityka Prywatności”).

b) Aby dokonać rejestracji do usługi Newslettera należy:

* wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Internetowej poprzez podanie adresu e-mail Użytkownika;

* zaakceptować niniejszy Regulamin;

* zaakceptować Politykę Prywatności;

* wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail Użytkownika Newslettera jako informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1219, tekst jednolity);

* potwierdzić wolę zapisania się na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

c) Wyrażenie zgód dotyczących otrzymywania Newslettera jest całkowicie dobrowolne – niemniej jednak jest również konieczne do korzystania z usługi  Newslettera. Niewyrażenie zgody spowoduje, że usługa Newslettera nie będzie mogła być świadczona.

d) Dokonanie rejestracji do usługi Newslettera zgodnie z procedurą wskazaną w podpunkcie c) powyżej powoduje dodanie adresu e-mail Użytkownika do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.

e) Do korzystania z usługi Newslettera konieczne są:

* posiadanie odpowiednich urządzeń: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne wraz z  ostępem do internetu;

* dostęp do poczty elektronicznej.

f) Administrator nie zapewnia urządzeń, o których mowa w punkcie { posiadanie odpowiednich urządzeń: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne wraz z  ostępem do internetu; } powyżej, przeglądarek ani dostępu do internetu.

3. Korzystanie z usługi Newslettera

3.1. Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych podczas rejestracji do usługi Newslettera oraz podczas korzystania z niej. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania danych w przypadku, gdy ulegną one zmianie.

3.2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usługi Newslettera zgodnie z prawem oraz zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje.

3.3. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych czynności, które w jakikolwiek sposób zakłócałyby funkcjonowanie usługi Newslettera, Strony Internetowej lub jej elementów, w tym w szczególności zobowiązuje się powstrzymać od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Strony Internetowej lub jej elementów technicznych.

3.4. Administrator jest upoważniony do wprowadzania dowolnych zmian w usłudze Newslettera, jak również do zaprzestania, trwale lub okresowo, świadczenia usługi bez podania przyczyny.

3.5. Newsletter jest objęty prawami autorskimi lub innymi prawami przysługującymi Administratorowi lub innym osobom.

4. Reklamacje

4.1. Reklamacje dotyczące usługi Newslettera mogą być składane przez Użytkownika na przykład:

a) pisemnie na adres Administratora: ul. Trudna 13, 32-700 Bochnia (piętro I)

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: funnycase@lock-tel.pl Zaleca się, aby reklamacja zawierała opis reklamacji, żądanie Użytkownika oraz dane Użytkownika. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4.2. Administrator w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Użytkownika reklamacji ustosunkuje się do reklamacji oraz powiadomi Użytkownika o sposobie dalszego postępowania.

5. Dane osobowe

5.1. Dane osobowe podawane przez Użytkowników w ramach zapisywania się i korzystania z usługi Newslettera przetwarzane są przez Administratora.

5.2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do świadczenia przez Administratora usługi Newslettera. Niepodanie danych spowoduje, że usługa Newslettera nie będzie mogła być świadczona.

5.3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.4. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika znajdują się w Polityce Prywatności.

5.5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotowi, z którego usług Administrator korzysta przy wysyłce Newslettera.

6. Rezygnacja z Newslettera

6.1. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Newslettera. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Administratorowi np. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: funnycase@lock-tel.pl lub pisemnie na adres: ul. Trudna 13, 32-700 Bochnia (piętro I). Wzór oświadczenia o rezygnacji z usługi Newslettera stanowi załącznik do niniejszego regulaminu – przy czym posługiwanie się nim nie jest konieczne.

6.2. Ponadto, Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Newslettera

6.3. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Newslettera w każdym czasie. O zaprzestaniu świadczenia usługi Newslettera Administrator poinformuje Użytkownika na adres poczty elektronicznej podany w ramach procedury zapisywanie się na Newsletter.

7. Zmiany niniejszego regulaminu

7.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, w szczególności w przypadku:

a) konieczności dostosowania regulaminu do przepisów prawa lub decyzji i orzeczeń sądów lub organów władzy publicznej;

b) zmiany funkcjonalności usługi Newslettera lub Strony Internetowej;

c) zmiany danych, w tym nazw, adresów, numerów identyfikacyjnych, zamieszczonych w regulaminie;

d) poprawy obsługi Użytkowników.

7.2. O zmianie regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany poprzez przesłanie na adres e-mail Użytkownika powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z linkiem do zmienionego regulaminu).

7.3. Przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu Użytkownik może oświadczyć Administratorowi, że nie akceptuje zmienionego regulaminu. Oświadczenie o braku zgody na zmianę regulaminu jest równoznaczny z rezygnacją przez Użytkownika z usługi Newslettera.

7.4. W przypadku, gdy Użytkownik nie złoży oświadczenia, o którym mowa w punkcie 7.3 powyżej ani nie zrezygnuje z usługi Newslettera przed wejściem w życie zmienionego regulaminu, zmieniony regulamin jest dla niego wiążący.

8. Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów

8.1. Prawem właściwym dla zawieranej pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem na warunkach określonych w niniejszym regulaminie umowy o świadczenie usługi Newslettera jest prawo polskie. 8.2. Wszelkie spory związane z zawarciem lub wykonaniem umowy na świadczenie usługi Newslettera będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce.

8.3. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – informacje o zasadach dostępu do procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”. Konsument ma także prawo skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, służącej do internetowego rozstrzygania sporów, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

9. Postanowienia końcowe

9.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 roku, poz. 459, tekst jednolity), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 roku, poz. 683, tekst jednolity) i ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1219, tekst jednolity).

9.2. Formularz oświadczenia o rezygnacji z usługi Newslettera stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i jest jego integralną częścią.

 

Załącznik nr.1