POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego https://funnycase.pl/ zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

 

 1. Właścicielem Sklepu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest sklep www.funnycase.pl działający pod firmą Lock-Tel Jan Wydro z siedzibą w Bochni (ul. Trudna 13 (I piętro) lok. 2, 32-700 Bochnia) NIP 868-171-73-92; Regon: 852703199; Ewidencja Dział. Gosp. w Bochni nr: 7131/09, Ew.Dział.Gosp.w Bochni, [email protected], tel. (+48) 12 21 000 80.

 

 1. Dane osobowe zbierane przez FunnyCase.pl za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

 

 1. FunnyCase.pl dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

 

 

 

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 

 1. FunnyCase.pl zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Klientami.

 

 1. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

 

a)      rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 

b)      składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 

c)       korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 

d)      subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 

e)      kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej z FunnyCse.pl. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

 1. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:

 

a)    adres e-mail;

b)   dane adresowe (kod pocztowy i miejscowość oraz ulica wraz z numerem domu/mieszkania);

c)    imię i nazwisko;

d)    numer telefonu.

 

 1. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5.

 

 1. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

 

a)      adres e-mail;

b)      dane adresowe (kod pocztowy i miejscowość oraz ulica wraz z numerem domu/mieszkania);

c)       imię i nazwisko;

d)      numer telefonu.

 

 1. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

 

a)    firmę Przedsiębiorcy;

b)   numer NIP.

 

 1. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje następujące dane:

 

a)    adres e-mail;

b)   imię i nazwisko;

 

 1. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje następujące dane:

 

a)    adres e-mail;

b)   imię.

 

 1. W przypadku podjęcia kontaktu na adres poczty elektronicznej, FunnyCase.pl pobiera dane osobowe w szczególności: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

 

 1. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

 

 1. 11. Od Klientów  mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 

 1. W celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

 

 1. Przekazanie danych osobowych do FunnyCase.pl w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.

 

 

 

§ 2 Komu udostępniane są dane oraz jak długo są przechowywane?

 

 1. Zebrane dane przechowywane są w siedzibie Administratora Danych Osobowych i mogą być transferowane, przechowywane oraz przetwarzane w Polsce oraz w państwie trzecim.

 

 1. Wszystkie zebrane informacje są przechowywane na zabezpieczonych serwerach, a wszystkie płatności są szyfrowane przy użyciu protokołu SSL.

 

 1. Sklep przechowuje dane o Klientach nie dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu zawartej umowy, a także dla spełnienia wymogów ustawowych w tym zwłaszcza fiskalnych.

 

 

§ 3 Prawa osób, których dane dotyczą

 

 1. Klient ma prawo do:

 

a)      cofnięcia zgody- podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

b)      sprzeciwu wobec przetwarzania danych- podstawa prawna: art. 21 RODO.

c)       usunięcia danych- - podstawa prawna: art. 17 RODO.

d)      ograniczeń przetwarzania danych- podstawa prawna: art. 18 RODO.

e)      dostępu do danych- podstawa prawna: art. 15 RODO.

f)       sprostowania danych- podstawa prawna: art. 16 RODO.

g)      przenoszenia danych- podstawa prawna: art. 20 RODO.

 

 1. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, FunnyCase.pl spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu.

Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Sklep Internetowy nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

 

 1. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

 

 1. Klient ma prawo żądać od FunnyCase.pl przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.

 

 1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 4 Mechanizm cookies, adres IP

 

 1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez FunnyCase.pl na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez FunnyCase.pl produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.

 

 1. FunnyCase wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 

a)      Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.

 

b)      Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

 

 1. FunnyCase.pl wykorzystuje cookies własne w celu:

 

a)      uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

b)      analiz i badań audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

 

 1. FunnyCase.pl wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

 

 1. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

 1. FunnyCase.pl może   gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez FunnyCase.pl przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.

 

 1. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. FunnyCase.pl  nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

 

 

§ 5 Zarządzanie bezpieczeństwem – hasło

 

 1. FunnyCase.pl zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. FunnyCase.pl stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

 1. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. FunnyCase.pl nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

 

 1. FunnyCase.pl nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

 

 

§ 6 Zmiany Polityki Prywatności

 

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym FunnyCase.pl poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: [email protected]

 

 


Koszyk

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
100,00 zł Do darmowej wysyłki brakuje Ci
0,00 zł Razem

Zobacz koszyk

Szukaj

Menu

Produkt dodano do koszyka
Ilość:
Razem:
W koszyku znajduje się: 0 prod. W koszyku znajduje się: 0 prod.
Wysyłka: Do ustalenia
Do darmowej wysyłki brakuje Ci: 100,00 zł
Wartość produktów:
Razem:
Kontynuuj zakupy Idź do koszyka