ETUI MAGNETYCZNE NA TELEFON HTC DESIRE 20 PRO CZARNY

  • Nie
  • Tak

- +

 
Więcej informacji

ETUI MAGNETYCZNE NA TELEFON HTC DESIRE 20 PRO CZARNY

Etui to niezbêdny element wyposa¿enia ka¿dego posiadacza telefonu komórkowego. Produkt ten skutecznie chroni smartfon przed uszkodzeniami czy zabrudzeniami. Sprawia tak¿e, ¿e ca³oœæ nabiera estetycznego wygl¹du, a co wiêcej, dopasowuje siê do charakteru, usposobienia, czy te¿ zainteresowañ w³aœciciela. Mnogoœæ dostêpnych modeli sprawia, ¿e ka¿dy znajdzie futera³ idealnie dopasowany do swoich potrzeb. Z myœl¹ o mi³oœnikach klasycznych, stylowych dodatków w ponadczasowych, stonowanych barwach, stworzyliœmy kolekcjê etui Flip BOOK.

Rodzaje etui na telefon

Na rynku dostêpne s¹ ró¿ne rodzaje etui na telefon. Do wyboru mamy tu miêdzy innymi pokrowce typu wsuwki, które zabezpieczaj¹ smartfon przed uszkodzeniami, lecz nie gwarantuj¹ swobodnego dostêpu do ekranu. Futera³y skutecznie chroni¹ przed zarysowaniem obudowy czy ekranu i posiadaj¹ klapkê chroni¹c¹ wyœwietlacz. Kabury najczêœciej maj¹ postaæ pokrowców z wyciêtymi otworami umo¿liwiaj¹cymi korzystanie z poszczególnych funkcji telefonu. Osobn¹ grupê produktów stanowi¹ etui dla sportowców w formie opaski na ramiê, która pozwala na swobodne s³uchanie muzyki czy prowadzenie rozmów podczas treningu. Produkty tego typu ró¿niæ mog¹ siê od siebie tak¿e materia³em wykonania. Mi³oœnikom klasyki, którym zale¿y na trwa³oœci futera³u, do gustu z pewnoœci¹ przypadnie jego wersja skórzana. Alternatywê dla nich stanowi¹ modele silikonowe oraz filcowe. Etui Flip BOOK HTC DESIRE 20 PRO spodoba siê z pewnoœci¹ tym osobom, które lubi¹ praktyczne rozwi¹zania, poniewa¿ model ten zawiera kieszonkê na karty lub banknoty.

Jakie etui znaleŸæ mo¿na w tej kolekcji?

W kategorii Flip BOOK znaleŸæ mo¿na kilkanaœcie modeli futera³ów kompatybilnych z najpopularniejszymi na rynku markami i modelami telefonów, w tym HTC DESIRE 20 PRO. To niezwykle eleganckie etui, które przypadnie do gustu osobom ceni¹cym klasyczne i eleganckie dodatki. Skutecznie chroni ono smartfon przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniami. Futera³ wyposa¿ony jest tak¿e w praktyczne, wygodne wyciêcia na z³¹cza, które pozwalaj¹ na pod³¹czenie zestawu s³uchawkowego czy ³adowarki. Po jego za³o¿eniu, bez obaw korzystaæ mo¿na z przycisków blokady i g³oœnoœci, a tak¿e aparatu fotograficznego, lampy b³yskowej oraz g³oœnika. Etui Flip BOOK HTC DESIRE 20 PRO posiada przedni panel pozwalaj¹cy na wygodne zamkniêcie telefonu za poœrednictwem magnesu znajduj¹cego siê pod nak³adk¹. W ten sposób zyskujemy ochronê zarówno wnêtrza smartfonu, jak i jego przedniego wyœwietlacza. W czasie upadku futera³ przejmuje energiê uderzenia, dziêki czemu mo¿na mieæ pewnoœæ, ¿e telefon bêdzie bezpieczny w ka¿dej sytuacji. Etui posiada praktyczn¹ kieszonkê na karty oraz banknoty, dziêki czemu z powodzeniem pe³niæ mo¿e funkcjê podrêcznego portfela.

 
Karta produktu
Kompatybilny modelHTC DESIRE 20 PRO
FunkcjePoch³anianie wstrz¹sów
TypFlip Book
KolorCzarny
Materia³Tworzywo sztuczne
Napisz opinię - ETUI MAGNETYCZNE NA TELEFON HTC DESIRE 20 PRO CZARNY

Więcej o etui na telefon HTC

HTC to tajwańskie przedsiębiorstwo, które jest jednym z największych producentów laptopów oraz smartfonów. Zajmuje się produkcją funkcjonalnych przenośnych urządzeń, które cieszą się popularnością wśród odbiorców na całym świecie. Koncern uważany jest za prekursora nowinek technicznych na rynku telefonów komórkowych i do dziś pozostaje jednym z liderów nowych trendów. HTC od wielu lat wytwarza świetne urządzenia – ich jakość w ostatnim czasie wzrosła jeszcze bardziej, co widać na przykładzie modeli HTC Desire 12, HTC Desire 12+ czy HTC U11. Wszystkie smartfony są konstruowane na najwyższym poziomie i z dbałością o detale, aby spełnić oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników. Dla ich pełnej ochrony warto dokupić etui na telefon HTC, które zabezpieczy urządzenie przed zabrudzeniami, uszkodzeniami czy zarysowaniami.

Koszyk

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
100,00 zł Do darmowej wysyłki brakuje Ci
0,00 zł Razem

Zobacz koszyk

Szukaj

Menu

Produkt dodano do koszyka
Ilość:
Razem:
W koszyku znajduje się: 0 prod. W koszyku znajduje się: 0 prod.
Wysyłka: Do ustalenia
Do darmowej wysyłki brakuje Ci: 100,00 zł
Wartość produktów:
Razem:
Kontynuuj zakupy Idź do koszyka