Regulamin konkursu

1. POSTANOWIENIA OGÓLE

a. Organizatorem Konkursu jest Lock-Tel sklep "funnycase.pl" z siedzibą w Bochni przy ul. Kościuszki 7 dalej zwany "organizatorem"

b. Konkurs będzie zorganizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

c. W konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej konsumenci w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego, spełniające warunki określone w niniejszym Regulaminie (dalej uczestnik), za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 1.a. Regulaminu.

d. Osoby niepełnoletnie chcące wziąć udział u Wielkim Konkursie fotograficznym muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego.

e. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

f. Przed wzięciem udziału w Konkursie, Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem niniejszego konkursu (dalej Regulamin Konkursu). Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem oraz jego akceptacją.

2. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

a. Konkurs polega na umieszczeniu zdjęcia lub filmu w klimacie świątecznym, na portalu społecznościowym INSTAGRAM

b. Warunkiem udziału w konkursie jest obserwowanie profilu @funnycase na INSTAGRAMIE, oznaczeniu na zdjęciu profilu funnycase.pl na danej platformie oraz dodanie hashtagu #funnycase #świętazfunnycase

c. Każdy uczestnik konkursu może zamieścić dowolną ilość zgłoszeń konkursowych, przy czym w jednym zgłoszeniu musi znajdować się pojedyncze zdjęcie.

d. Zdjęcia zgłaszane do konkursu przez uczestnika nie mogą łamać zasad publikowania fotografii na platformie instragram.com

e. Zdjęcie może zawierać uczestnika konkursu oraz inne osoby o ile nie sprzeciwiają się one publikacji swojego wizerunku.

f. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika w związku z łamaniem przez niego zasad publikacji fotografii lub przepisów prawa polskiego, lub w związku z publikowaniem zdjęć zawierających treści dyskryminujące, obraźliwe lub naruszające prawa osób trzecich.

g. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Konkursu.

3. NAGRODY I GŁOSOWANIE

a. Laureaci konkursu otrzymują: voucher, który może wykorzystać na zakup etui zaprojektowanego w kreatorze na stronie www.funnycase.pl –

b. Nagrody: Kody rabatowe o wartości 15%, 20% ,50%

c. Nagrody przyznane Uczestnikom Konkursu nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

d. Nagrody zostaną przekazana Laureatom w formie kodu lub kodów zniżkowych przesłanych na adres e-mail wraz z instrukcją skorzystania z rabatów.

4. OŚWIADCZENIA O PRAWACH AUTORSKICH I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

a. Uczestnicy konkursu z chwilą akceptacji regulaminu przekazują nieodpłatnie organizatorowi całość majątkowych praw autorskich do zgłoszenia konkursowego.

b. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania zgłoszenia konkursowego osobom trzecim oraz do ich całościowej lub częściowej publikacji, na wszystkich polach eksploatacji (W tym m.in. do używania i wykorzystania Zgłoszenia Konkursowego we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej. Prawa te są nieograniczone czasowo, ilościowo i terytorialnie).

c. Uczestnik Konkursu publikując zgłoszenie z hasztagiem #funnycase tym samym składa oświadczenie, że przesłane w zgłoszeniu fotografia jest jego autorstwa i nie narusza praw osób trzecich.

d. Autor fotografii ponosi pełną odpowiedzialności wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby udostępniona w Zgłoszeniu Konkursowym fotografia naruszała prawa (w szczególności prawa autorskie) osób trzecich.

e. Uczestnik Konkursu, wraz z przystąpieniem do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. NR 101, poz. 926). f. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu oraz możliwość poprawienia swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)

f. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest — w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. Z 2002 r. nr 101, poz. 926) jest Organizator Konkursu

g. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na otrzymywanie od www.funnycase.pl drogą elektroniczną na wskazany przez niego w formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez www.funnycase.pl w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

h. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na otrzymywanie od www.funnycase.pl drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail informacji handlowych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z www.funnycase.pl przez czas i w zakresie współpracy z www.funnycase.pl w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej

b. W kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.

c. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

d. Zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej, nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych niezbędnych do jej przekazania lub błędnym ich podaniem.

e. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

f. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości rejestracji wyników wynikające z wadliwości działania łączy internetowych lub systemu Uczestnika Konkursu.5.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Zgłoszenia Konkursowe utracone, uszkodzone, niewłaściwie otagowane lub opublikowane po upływie określonego terminu.

© Copyright funnycase.pl | 23.10.2017